Pojištovny

Informace z pojištoven

Slavia pojišťovna pátrá po své historii

By admin • Feb 20th, 2009 • Category: Slavia pojišťovna

Praha, 22. prosince 2008 – Slavia pojišťovna má své kořeny velice těsně spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí - Vzájemné, kapitály a důchody pojišťující banky Slavie. Základy pojišťovny byly položeny již v roce 1868, za vlády Rakousko-Uherské monarchie. Slavia pojišťovna se proto rozhodla pátrat v archivech po zajímavých informacích ze své bohaté a dlouhé historie.

Původní banka Slavia už ve svých začátcích důsledně dbala na to, aby v jejím spektru byla zastoupena nejširší společnost, nevyjímaje samotné zakladatele, mezi kterými je možné nalézt osobnosti, kterými jsou František Palacký, kníže Jiří Lobkovic, purkmistr královského města Prahy František Dittrich, továrník Č. Daněk, nakladatel J. S. Vilímek, velkostatkář a kupec J. Rott. Na založení banky Slavia se podílely i různé spolky a korporace, například Vychovatelský ústav dělnický v Praze, Včela, dělnický spolek v Liberci, Beseda česká v Liberci, správný mlýnská v Děčíně a další.

Sama banka Slavia o sobě v dobových materiálech píše: „Rozvrstvení zakladatelů dle povolání a zastoupení všech tříd podává výmluvné svědectví, že kořeny svými tkví banka od původu v celém národě.“ Slavia si všímá také zájmu českého dělnictva: „Nápadným a významným zjevem je značná účast živlu dělnického i zastoupení z tak říkajíc menšinového území.“

Vlastenectví a filantropie v historii Slavia pojišťovny

Banka Slavia vznikla jako česká banka a od začátku svého působení se snažila podporovat české projekty. Nemůže být proto překvapením, že přispěla na stavbu Národního divadla. Přímo ze jmění banky přispěla Slavia částkou 8 408,85 korun. „Dozajista slušný obnos za prvých jedenáct krušných a někdy i finančně neúspěšných let,“ píše se v dobových pramenech.

Slavia také přišla s vlastním nápadem, jak získat ještě více prostředků na výstavbu Národního divadla. V archivech se nachází doporučení, „…aby všechny obce koruny České namístě u cizáckých ústavů pojistily obecní majetek jako radnice, školy atp., u Slavie, a sice bezprostředně na základě od generálního ředitelství jim zaslaných pravidel a s výslovným podotčením, aby veškerá provize připadla Národnímu divadlu.“

Příspěvek banky Slavia, dnes Slavia pojišťovny, lze nalézt i jinde. Pojišťovací banka Slavia věnovala chrámu sv. Víta jedno z oken s tématem památky věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Autorem díla je Alfons Mucha. Ústřední motto díla zní: Bohu ke chvále, vlasti ke slávě, umění ke cti! „Byly to noblesní štědrost věnovatele, banky Slavia, ingenium umělce a upřímné vlastenectví obou, než vzniklo okno v chrámu sv. Víta na Hradě pražském…“ píše se v dobovém tisku. O velkorysosti svědčí i fakt, že dle dostupných dokumentů není evidována finanční částka, kterou banka na tuto akci vynaložila.

Místo Národního muzea mohla stát Slavia pojišťovna

Bezprostředně po svém založení sídlila Slavia v provizorních prostorách advokátní kanceláře Dr. Friče. Později se přestěhovala do nájmu do domu U císařských, na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Na základě rozhodnutí valné hromady v roce 1871 začala pojišťovací banka Slavia hledat vlastní, důstojné sídlo.

Původně bylo zamýšleno vystavět bankovní dům na rozhraní Prahy a královských Vinohrad v prodloužení Václavského náměstí. Myšlenka pokročila tak daleko, že již byly vyhotoveny plány domu pro toto místo a bylo vyjednáváno s obcí pražskou a vinohradskou o prodeji pozemku. K uskutečnění projektu, který by byl postavil banku na jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších míst celé Prahy nedošlo. Návrh na zákup příslušných pozemků byl zamítnut dílem pro velkou vzdálenost, dílem pro nejistotu, kdy budou odstraněny hradby městské,“ popisují archivy jedno z potenciálních sídel banky Slavia. Dnes na tomto místě stojí Národní muzeum. V archivech lze nalézt i návrh podoby bankovního domu, který mohl stát na místě dnešního Národního muzea.

Slavia pojišťovna rychle pomohla i odhalila unikátní pojišťovací podvod

Že je možné pojistné plnění vyplatit velmi rychle ukázala Slavia pojišťovna v roce 1936. Konkrétně 26. května toho roku se odehrála tragická událost na jižní Moravě. V rozvodněné řece Dyji se převrhl koňský povoz. Zahynulo 31 dětí z obecné školy v Rakvicích, které byly na výletě. Místní školní rada žáky pojistila u generálního zastoupení Slavia pojišťovny v Brně v rozsahu obvyklém pro školní pojištění. Pracovníci Slavie ihned na místě tragédie vyšetřili vše potřebné a již 30. května vyplatila Slavia rodinám obětí 1000 korun za každého utonulého žáka a alespoň finančně se pokusila zmírnit utrpení v rodinách. Pohotovost při výplatě pojistného plnění získala Slavia pojišťovna sympatie v celém Československu, ale také přispěla k propagaci úrazového pojištění.

Jiný případ pohotovosti zase pomohl Slavia pojišťovně nemalé finanční prostředky ušetřit. Byl totiž odhalen unikátní pokus o pojišťovací podvod, v obci Skochovice u Městce Králové, na kterém se dokonce usneslo obecní zastupitelstvo. „Obec Skochovice u Králového Městce měla v úmyslu postavit novou školní budovu, protože stará byla na spadnutí. Aby tuto otázku bez velkých finanční bolestí vyřešili, usnesli se obecní starší, že prostě starou budovu zapálí a pomocí peněz, které jim pojišťovna vyplatí, postaví školu novou. Škola byla před časem pojištěna u Slavie na 80 000 Kč. Podvod se nezdařil díky správci školy a učiteli, kteří se odmítli na podvodu podílet, a požáru se podařilo zabránit. Obecní starší i se starostou byli zatčeni. Správce školy, který vše prozradil četnictvu, se musel z obce okamžitě vystěhovat,“ píše se o tomto pokusu v dobovém tisku.

Jaroslav Hašek, zaměstnanec banky Slavia

V archivech dobového tisku je možné najít i zprávu o tom, že nedaleko ruské hranice, která vedla poblíž Krakova, byl c. a k. policií zadržen pro potulku dvacetiletý zaměstnanec pražské banky Slavia, jistý Jaroslav Hašek. Policie ho legitimovala, a protože neměl potřebné doklady, putoval do obecní šatlavy. Na místní pamětní desce s vygravírovaným obrázkem Jaroslava Haška sloněného nad listem papíru je napsáno, že autor nesmrtelných Osudů dobrého vojáka Švejka potkal v šatlavě mezi tuláky postavy hodné zvětšení ve svých dílech. Jaroslav Hašek později nejen kvůli tomuto excesu svou pracovní kariéru v bance Slavia dobrovolně po několika měsících ukončil.Zájem zákazníků o povinné ručení od Slavia pojišťovny se přitom nesnižuje, ale nadále roste.

Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.